top of page

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geldend per 22 juni 2021. Lenscapture. uit Rotterdam wordt hierna genoemd Lenscapture. De opdrachtgever en Lenscapture. gaan akkoord met de volgende voorwaarden voor samenwerking na akkoord geven op de offerte.

 

 

1.1 Mocht één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen; overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven van toepassing. 

 

 

Artikel 2 - Totstandkoming

 

2.1 Offertes van Lenscapture. zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij eerlijk en naar beste weten alle voor de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. 

 

2.2  Lenscapture. en de opdrachtgever zijn alleen aan de offertes gebonden bij schriftelijke aanvaarding door de wederpartij binnen afgesproken termijn.

 

 

Artikel 3 - Uitvoering

 

3.1 Lenscapture. zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Aangegeven data en te behalen resultaten zijn slechts indicaties en geven geen garanties.

 

3.2 De opdrachtgever kan binnen 4 weken na de oplevering van de gevraagde producten tweemaal wijzigingen verzoeken aan het voor goedkeuring aangeboden werk, welke door Lenscapture. zonder nieuwe facturatie zullen worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen met beschikbare vaardigheden uit te voeren zijn en niet meer dan 8 uur productietijd in beslag nemen. Kosten voor verzochte wijzigingen die niet binnen dit kader vallen, komen op rekening van de wederpartij. Lenscapture. behoudt het recht verzochte aanpassingen te weigeren. 

 

3.3 Bij wijziging van de afgesproken inhoud van de opdracht door de opdrachtgever nadat door hem akkoord is gegeven voor de uitvoering hiervan heeft Lenscapture. het recht de overeenkomst te ontbinden of de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment geldende tarieven in rekening te brengen van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 4 - Geld

 

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij schriftelijk anders aangegeven.

 

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Wanneer er niet gesproken wordt van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. 

 

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd van 5%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

4.4 Lenscapture. behoud het recht om de overeenkomst te ontbinden als de kredietwaardigheid van een partij daartoe aanleiding geeft.

 

 

Artikel 5 – Geheimhouding 

 

5.1 ledere partij zal de haar uit hoofde van deze overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie geheim houden.

 

5.2 Lenscapture. behoud het recht zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever geproduceerd audiovisuele werk en de klantnaam en geproduceerde resultaten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie of publiciteit.

 

 

Artikel 6 - Medewerking

 

6.1 De opdrachtgever zal Lenscapture. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Gevraagde goedkeuringen en antwoorden zal de opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden. 

 

6.2 Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens, zullen voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties. 

 

6.3 Indien de faciliteiten genoemd in artikel 6, lid 2 niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leveranciers staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Lenscapture. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment geldende tarieven in rekening te brengen. 

 

 

Artikel 7 - Eigendom

 

7.1 Het door Lenscapture. opgenomen beeld- en geluidsmateriaal en het beeld- en geluidsmateriaal dat is opgenomen in opdracht van Lenscapture. en hieruit voortvloeiend werk, blijft ongeacht of dit in de productie verwerkt is, eigendom van Lenscapture. Lenscapture. behoudt het recht dit materiaal te gebruiken in producties van andere opdrachtgevers.

 

 

Artikel 8 - Tarieven

 

8.1  De geldende huidige tarieven per 22 juni 2021 voor extra services of uit deze voorwaarden voortvloeiende extra kosten zijn 350 euro per halve dag (tot 4 uur) per persoon en 650 euro per hele dag (tot 8 uur) per persoon.

 

 

Artikel 9 - Winst disclaimer

 

9.1 Investeren komt zonder garanties en met risico’s. U erkent en gaat ermee akkoord dat we u geen implicaties, garanties, beloften, suggesties, projecties, verklaringen of garanties hebben gegeven over toekomstige vooruitzichten of inkomsten, of dat u geld zult verdienen met betrekking tot uw aankoop van Lenscapture. -producten en / of diensten, en dat we dergelijke projectie, belofte of vertegenwoordiging door anderen niet hebben geautoriseerd. Alle inkomsten- of inkomstenoverzichten, of voorbeelden van inkomsten of inkomsten, zijn slechts schattingen van wat wij denken dat u zou kunnen verdienen. Resultaten zijn niet gegarandeerd en kunnen beïnvloed worden door de achtergrond, arbeidsethos, toewijding, motivatie, wens of zakelijke vaardigheden van de wederpartij of schommelingen in de economie of praktijken die wij niet kennen.

 

 

Artikel 10 - Overmacht 

 

10.1 Lenscapture. hoeft verplichting niet na te komen als zij wordt gehinderd door overmacht en ook niet wanneer een rechtshandeling of een ophouding in het verkeer voor hun rekening komt. Lenscapture. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen nadat zij verplichtingen had moeten nakomen.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lenscapture. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lenscapture., ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder. 

 

10.3 Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

10.4 Is Lenscapture. op het moment van overmacht gedeeltelijk verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren aan de opdrachtgever. 

 

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 

11.1 Lenscapture. is slechts aansprakelijk tot een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis en alleen voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van acties van Lenscapture. die door opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatige handelingen zijn bij de vervulling van de opdracht.

 

11.2 ledere aansprakelijkheid van Lenscapture. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Lenscapture. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Lenscapture. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. 

 

11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Lenscapture. heeft gemeld. 

 

11.4 Betrokken zzp'ers en bedrijven bij werkzaamheden van Lenscapture., waaronder de opdrachtgever, dienen eigen (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering te hebben, geldend voor ongevallen en te verrichten werkzaamheden tijdens de werkzaamheden 

 

 

Artikel 12 - Auteursrechten 

 

12.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Lenscapture. of diens licentiegevers. 

 

12.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lenscapture. en/of diens licentiegever de door Lenscapture. aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, te wijzigen, bewerken of te verveelvoudigen. 

 

12.3 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen,  verkrijgt hij daarmee het recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk.

 

12.4 In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot toestemming voor gebruik en vergoeding te worden gesloten. 

 

 

Artikel 13 - Herroeping en tussentijdse beëindiging

 

13.1 Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, is Lenscapture. gerechtigd tot een zoveel mogelijk in onderling overleg vast te stellen schadeloosstelling op basis van de volgende elementen: 

a)  alle door Lenscapture. tot het tijdstip van de herroeping gemaakte kosten

b)  kosten, vermeerderd met eventueel verschuldigde ‘cancellation fees’ van gecontracteerde freelancers;

c)  alle door Lenscapture. tot het tijdstip van herroeping gemaakte uren tegen het op dat moment geldend tarief;

d)  een gebruikelijk percentage overheadkosten over de som van a. en b.;

e)  gederfde winst;

f)  schadeloosstelling in geval van
leegloop van creatief en technisch personeel.

 

13.2 De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en dat kan uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per schriftelijke kennisgeving aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. 

 

13.3 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds een prestatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Lenscapture. nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Lenscapture. voor de ontbinding heeft gefactureerd i.v.m. hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

 

13.4 In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan een partij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen

a) indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, 

b) indien aan de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, 

c) indien de wederpartij anderszins niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 

 

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 

14.1 Op de overeenkomst tussen de wederpartij en Lenscapture. en deze daarop toepasselijke algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page